Artikel i Ystads Allehanda 2018-12-11. ”Sedan 2012 har de boende i Havängs sommarby suttit i kläm mellan kommunen och miljöförbundet. Nu ger en dom i mark- och miljödomstolen de boende rätt – de slipper anlägga egna avlopp och kan invänta kommunens utbyggnad.

En av de boende som kan andas ut är Lars Gunnarsson:

– Det här är väldigt positivt. Det vore fullständigt barockt om vi alla skulle ordna egna avlopp när kommunen om bara ett par år avser att bygga ut det kommunala avloppsnätet. Det är verkligen tur att det blev så här,säger Lars Gunnarsson, en av de berörda fritidshusägarna.

Historien tog sin början redan 2012 närYstad-Österlenregionens miljöförbund gjorde en inventering av avloppen i sommarbyn. Inventeringen visade att cirka 100 av de 165 fastigheterna saknade avlopp utformade enligt gällande krav. De boende uppmanades att åtgärda sina avlopp inom ett och ett halvt år.

Sommaren 2014 begärde sommarbyns intresseförening att åtgärdstiden flyttades fram. Eftersom VA-enheten vid den tidpunkten meddelade att planen var att byn skulle anslutas till det kommunala nätet gick miljöförbundet med på föreningens krav. Ny deadline blev till sommaren 2014

När tidsfristen löpte ut hade VA-enheten dock inte presterat någon konkret plan för utbyggnaden och åtgärdstiden förlängdes ännu en gång till sommaren 2016.

I februari 2016 godkände länsstyrelsen den nya VA-planen där en nya VA-ledning mellan Ravlunda och Kivik utlovades någon gång mellan 2020 och 2025.

I juni 2016 beslutade dock miljöförbundet att inte längre ge de boende i Havängs sommarby anstånd. Trots att kommunen lovat en utbyggnad vidhöll miljöförbundet sina krav på åtgärder. De boende fick därför nya förelägganden.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som gav miljöförbundet rätt. Enligt länsstyrelsen var det påtagligt osäkert när utbyggnaden skulle kunna bli verklighet. Även detta beslut överklagades av de boende, som nu får rätt i Mark- och miljödomstolen.

Domstolen kritiserar hur ärendet hanterats. I domen står:”Det är bristfälligt och bitvis ologiskt på vilket sätt berörda myndigheter hanterat ärendet”. ”Den utdragna hanteringen har inneburit att de under lång tid försatts i en situation av vanmakt.”

Enligt domstolen har de befintliga avloppen inte den påverkan på miljön att det inte går att vänta på kommunens utbyggnad. Miljöförbundets beslut upphävs därmed.

Även på miljöförbundet gläds man över domen.

– Det var det här vi ville från början. Kommunalt avlopp är den bästa lösningen för alla, säger Carina Barthel, miljöchef påmiljöförbundet.”

Slut på artikeln. Man kan undra varför Miljöförbundet gläds över sitt egna nederlag. Nu när dom lyckats oroa en hel by helt i onödan. Eller skäms dom?