I Havängs Sommarby finns ca 165 tomter. Huvuddelen av stugorna ligger på arrendetomter, medan ett fåtal tomter är friköpta. Tomterna ligger på fem markägarområden omärkligt delade i en öster- och en västerdel.

Den östra delen har tidigare haft en markägarsläkt, men är nu uppdelad i fyra markägarområden.

Föreningen Havängs Sommarby (tidigare Föreningen Havängs Fritidsby) är en ideell förening för arrendatorer och tomtägare inom hela Havängs Sommarby. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma frågor och verka för god trivsel och miljö.

Föreningen verkar med en på årsmötet vald styrelse och av styrelsen tillsatta kommittéer.

Styrelsens uppgifter är bland annat:

  • samordnade kontakter med markägare angående bl.a. vägfrågor och markunderhåll
  • representera byn gentemot myndigheter, kommunen och övrig omvärld
  • ansvara för arrendeförhandlingar
  • underhåll av lekplats och dansbana
  • samordna andra aktiviteter såsom brännboll, fotboll och strandrensning

Fritidskommitténs uppgift är huvudsakligen att anordna den årliga Midsommarfesten.

Förhandlingskommitténs uppgifter är att förhandla med markägarna om arrendeavtalen för arrendatorernas räkning.  Östra delens 5-åriga arrendekontrakt löper ut 2021 och Västra delen har ett nytt 5-årigt arrendekontrakt som löper ut 2024.

I princip alla tomter i området, oavsett ägandeform, är representerade i föreningen vilket är viktigt för verksamheten och trovärdigheten i kontakten med omvärlden.

Medlemsavgiften är 200 kr per år (2017). Arbetet i föreningen bygger helt och hållet på ideella obetalda insatser.

Stadgar Föreningen Havängs Sommarby