Under vårvinter kommer en del av de planerade åtgärderna i naturreservatet Havängs och Vitemölla strandbackar att göras. Anders Rosell, Skogs- och naturvårdsförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap har meddelat följande:

”Hej!
När vi träffades den 19 november 2018 för avslutning i skötselrådet tittade vi också på nya åtgärder i reservatet. Det handlade om överföring till träd- och buskrik betesmark i Sjöfirret, tallskogen mellan Stigalund och havet. Åtgärderna som vi tittade på då vi träffades senast kommer nu att börja utföras under vintern och våren 2020. Avverkning av rakvuxna tallar och björkar för att gynna vidkroniga tallar och ädellövträd samt röjning av buskar, sly och björnbär kommer att utföras med motormanuella skogsarbetare, ris och virke kommer att köras ut med skotare under vintern. Området kommer sedan att stängslas för att kunna börja betas senare under säsongen 2020. Området kommer huvudsakligen att betas med nötkreatur men vi kommer tidvis ha getter som är lämpliga att restaurera buskrika marker då de gärna äter vedartad vegetation.

Det stängslade området (och även det område som kommer att åtgärdas med avverkning/röjning) ligger helt innanför de välanvända stigarna dels ner till vattnet från Stigalundsparkeringen, dels stigen som går uppe på kanten vid den branta brinken ner mot havet. Vid behov kommer vi att komplettera stängslet med stättor.

Området kommer att detaljplaneras efter nyår med provstämpling, snitsling och information till allmänheten.

Se även bifogad karta och utdrag från skötselplanen.”

Skötselråded består av representanter från Havängs sommarby, Vitemölla Lejeföreningng och Havängs museiförening.